facebook
sssss
 • Przekonaj się jak<br /><b>smaczna</b> jest nasza<br />dieta już za 25 zł!

  Przekonaj się jak
  smaczna jest nasza
  dieta już za 25 zł!

 • U nas rabaty<br /><b> nawet do 30%</b>

  U nas rabaty
  nawet do 30%

 • Już 8 lat<br />żywimy zdrowo<br /><b>i smacznie<b></b></b>

  Już 8 lat
  żywimy zdrowo
  i smacznie

Regulamin

Regulamin świadczenia usług cateringowych SLIM CATERING

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin świadczenia usług cateringowych – KAROLKO Ryszard Rynkiewicz (dalej: „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług cateringowych polegających na przygotowywaniu oraz dostarczeniu posiłków przez usługodawcę - KAROLKO Ryszard Rynkiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Dorycka 6/49
  01-964 Warszawa 
  , numer NIP: 118-094-38-08, REGON: 012826647, (dalej „Usługodawca ”) na rzeczusługobiorców (dalej: „Klienci”).
 2. Regulamin określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę, w szczególności sposób oraz warunki składania, zmiany i odwoływania zamówień, warunki realizacji zamówień oraz sposób zapłaty. Klient zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z usługi. Płatność za fakturę przez Klienta stanowi akceptację niniejszego Regulaminu. Postanowienia Regulaminu są wiążące dla Stron umów o świadczenie usług cateringowych (dalej: „Umowa”) zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Klientem na podstawie zamówień składanych przez Klienta Usługodawcy.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta na podstawie zamówień składanych przez Klienta w sposób i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w zamian, za co Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty określonej w fakturze elektronicznej otrzymanej na adres e-mail.
 2. Usługodawca zobowiązuje się przy realizowaniu Usług dokładać należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.

§ 3. ZAMÓWIENIA

 1. Klient zainteresowany zamówieniem Usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest złożyć zamówienie poprzez formularz on-line lub telefonicznie, zamówienie obejmuje.
 • przedmiot zamówienia – rodzaj oraz ilość zamawianej usługi.
 • miejsce realizacji zamówienia: dokładne wskazanie adresu dostawy (imię i nazwisko odbiorcy, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy) do którego Usługa ma zostać dostarczona
 • Ustalony termin realizacji Usługi: wraz ze wskazaniem dokładnego czasu dostarczenia Usługi.
 • Dane niezbędne do wystawienia faktury elektronicznej, która zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta.
 1. Złożenie zamówienia stanowiące przyjęcie oferty w rozumieniu prawa cywilnego, może nastąpić najpóźniej na 3 dni przed terminem realizacji Usługi
 2. Złożenie zamówienia po terminie określonym zgodnie z § 3 pkt 2 powyżej będzie bezskuteczne, chyba że Usługodawca wyraźnie zaakceptuje złożenie zamówienia po tym terminie.
 3. Zamówienia mogą być składane telefonicznie, pocztą e-mail od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia złożone poza powyższymi godzinami pracy uważa się za złożone następnego dnia roboczego o godzinie 10.00. Zamówienia złożone telefonicznie podlegają obowiązkowemu potwierdzeniu, najpóźniej następnego dnia po dniu złożenia zamówienia, pocztą e-mail. Zamówienia niepotwierdzone w sposób powyższy uważa się za niezłożone.
 4. Klient składający zamówienie pocztą e-mail, zapewnia, iż jest jedynym podmiotem upoważnionym do posługiwania się adresem wskazanym Usługodawcy oraz ponosi ryzyko posłużenia się tym adresem przez osobę nieupoważnioną. Zamówienie złożone przy użyciu przedmiotowego adresu uważa się za złożone przez Klienta lub w jego imieniu i na jego rachunek, zaś Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa cywilnego w związku z zawartą umową.
 5. Odwołanie zamówienia lub ograniczenie przedmiotu zamówienia (przerwa w dostawie) może nastąpić wyłącznie w terminach przewidzianych dla składania zamówień, nie później niż 1 dzień roboczy poprzedzający dostawę maksymalnie do godz. 12.00. W wypadku odwołania lub ograniczenia przedmiotu zamówienia po tym terminie Klient zapłaci na rzecz Usługodawcy kwotę w wysokości zrealizowanej usługi. Odwołanie zamówienia lub ograniczenie przedmiotu zamówienia (przerwa w dostawie) może nastąpić wyłącznie poprzez pocztę e-mail, sms lub telefonicznie (pozostawienie wiadomości na poczcie głosowej nie będzie uznane jako odwołanie dostawy). Każda zmiana w dostawie musi być potwierdzona przez Usługodawcę poprzez pocztę e-mail, sms lub telefonicznie.
 6. Rozszerzenie przedmiotu zamówienia może nastąpić nie później niż 1 dzień przed terminem realizacji rozszerzonego zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym niezwłocznie w sposób przewidziany dla składania oferty lub telefonicznie.

§ 4. WYNAGRODZENIE – PŁATNOŚCI

 1. Wysokość należnego Wynagrodzenia określa każdorazowo treść oferty lub ostatecznej oferty przyjętej przez Klienta zgodnie ze złożonym zamówieniem. Wynagrodzenie podlega powiększeniu o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty należnego Wynagrodzenia w terminie nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem dostawy na podstawie faktury elektronicznej przesłanej na adres e-mail Klienta.
 3. Zapłata zostanie dokonana najpóźniej 1 dzień przed pierwszą dostawą przelewem na konto bankowe Dostawcy, nr konta: 93 1140 2004 0000 3102 6289 7449 ( w tytule przelewu proszę wpisać „zestaw dietetyczny“) lub gotówką przy odebraniu pierwszej dostawy.
 4. Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest zaksięgowanie kwoty przelewu do godz. 12.00 jeden dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia umowy.
 5. W przypadku braku dokonania zapłaty należnego Wynagrodzenia, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw do momentu otrzymania wpłaty.

§ 6. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelka wymiana korespondencji pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z Umową zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu powinna następować w sposób określony postanowieniami Regulaminu, w szczególności w § 3 ust. 4 powyżej. W przypadku zmiany adresu Klienta wskazanego w zamówieniu, zmiany osoby kontaktowej Klienta wskazanej w zamówieniu, lub jej danych teleadresowych, Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia o tym Usługodawca a w sposób przewidziany do składania zamówień, nie później niż na 3 dni robocze przed datą zmiany w/w danych. Do czasu zawiadomienia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wszelką korespondencję wysłaną na dotychczasowe dane uważa się za skutecznie doręczoną. Usługodawca nie odpowiada za skutki braku możliwości skontaktowania się z Klientem w w/w wypadkach.
 2. Wszelkie spory wynikłe z wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie wyłącznie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Nasze diety

Wyjątkowa oferta

Wyjątkowa oferta

Wszystkie oferowane przez nas diety bilansowane są przez wykwalifikowanego i doświadczonego dietetyka zgodnie z obowiązującymi normami z uwzględnieniem zalecanej przez Instytut Żywności i Żywienia piramidy zdrowego żywienia. Codzienne menu komponowane jest z najwyższej jakości produktów, urozmaicone pod względem smaku i wartości odżywczych.

Przekonaj się, że dieta nie musi być nudna .Nasz dietetyk pomoże wybrać pakiet odpowiedni dla Ciebie.

...

Wyjątkowy smak w rozsądnej cenie z doskonałym efektem.